Rekrutacja

Bezpłatne warsztaty w ramach programu "Kreator Innowacyjności - wsparcie innowacyjnej przedsiębiorczości akademickiej" trwają dwa semestry i odbywają się w trybie niestacjonarnym w dwóch edycjach, po 30 miejsc dla Słuchaczy w każdej edycji, w tym po 15 miejsc na każdej specjalności.


Warsztaty prowadzone są w wymiarze co najmniej 226 godzin dydaktycznych  w dwóch modułach, na specjalnościach:

1) „Przedsiębiorczość innowacyjna -telekomunikacja”

2) „Przedsiębiorczość innowacyjna -grafika komputerowa”

 

Dodatkowo warsztaty będą obejmować 60 godzin zajęć z przedsiębiorczości.

 

Procedura rekrutacyjna

 

I. Rekrutację na Warsztaty przeprowadza Grupa Pedagogiczna we współdziałaniu z Grupą Organizacyjną.

II. W Warsztatach może brać udział wyłącznie osoba, która spełnia następujące warunki:

1. Kandydat posiada:

- minimum średnie wykształcenie,

- podstawową wiedzę z zakresu grafiki komputerowej lub telekomunikacji,

- posiada lub/i chce zdobyć doświadczenie zawodowe w zakresach objętych tematyką Projektu,

2. Kandydat przedstawi pomysł na projekt z zakresu grafiki komputerowej lub telekomunikacji realizowanego w ramach Warsztatów (patrz: formularz zgłoszeniowy)

3. Kandydat złoży w siedzibie Biura Projektu następujące dokumenty:

a) Formularz zgłoszeniowy (do pobrania);
b) Kwestionariusz osobowy Kandydata (do pobrania);
c) Deklarację uczestnictwa w Projekcie „ Kreator Innowacyjności – wsparcie innowacyjnej przedsiębiorczości akademickiej” (do pobrania), w tym oświadczeń o:
- wyrażeniu woli na uczestnictwo w Projekcie,
- o zapoznaniu się ze sposobem finansowania Projektu;
- kryteriach kwalifikowalności do udziału w Projekcie;
- wyborze specjalności Warsztatów realizowanych w ramach Projektu;
- zapoznaniu się z Regulaminem Uczestnictwa (do pobrania) w Projekcie oraz jego akceptacji;
- pouczenie o odpowiedzialności za składanie oświadczeń niezgodnych z prawdą;
d) Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych  zgodnie ze wzorem zamieszczonym na stronie internetowej (do pobrania);
e) Dokument potwierdzający wykształcenie (kopia oraz oryginał do wglądu);
f) Ewentualne inne dokumenty na potwierdzenie: kwalifikacji, umiejętności, osiągnięć, pracy w określonym charakterze, statusu studenta;
g) Kserokopie obu stron dowodu osobistego.

 

III. Kandydaci, którzy brali udział w rekrutacji, zostaną o wyniku powiadomieni  w drodze decyzji, a także drogą mailową.

Rekrutacja do II edycji warsztatów została przedłużona do dnia 13 października 2013r.                              

IV. Warunkiem ukończenia Warsztatów jest:

1. 85% frekwencji Słuchacza na Warsztatach
2. Uzyskanie zaliczeń z poszczególnych bloków tematycznych
3. Ukończenie Warsztatów w terminie przewidzianym harmonogramem Warsztatów
4. Sporządzenie i prezentacja projektu na konferencji w ramach realizacji końcowej pracy zaliczeniowej.

V. Słuchacz po ukończeniu Warsztatów otrzymuje Dyplom ukończenia Warsztatów, według wzoru określonego odrębnymi przepisami.